روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جست و خیز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جست و خیز
اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

 علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

اخبار اکاایران

تبلیغات