روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جست و خیز
اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

 علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

تبلیغات