روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جشن شادی - تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن  شادی 
1ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید .

 

2ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانةآن است که کارهای پردردسری اوقات شما را پر می کند .

تعبیر خواب جشن شادی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات