روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جشنواره
اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ،

علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .

تبلیغات