روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جلا دادن براق کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن 
1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود را جلا می دهند ، نشانة آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند

اخبار اکاایران

تبلیغات