روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جلسه 
اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید

و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .

تبلیغات