روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جمجمه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جمجمه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جمجمه  
جمجمه

1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد .

 اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانة  آن است که حرفه و کار شما با کسادی روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن جمجمة یک دوست در خواب ، نشانة آن است که از دوستان رفاقت با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .

3ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانة  آن است که مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهید برد .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات