روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جمجمه  
جمجمه

1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد .

 اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانة  آن است که حرفه و کار شما با کسادی روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن جمجمة یک دوست در خواب ، نشانة آن است که از دوستان رفاقت با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .

3ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانة  آن است که مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهید برد .
 

تبلیغات