روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جوش صورت
جوش

1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است

که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .

2ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب صورت جوش زده , تعبیر خواب جوش زدن بدن

تبلیغات