روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جوش صورت - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوش صورت
جوش

1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است

که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .

2ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد .
 

تعبیر خواب جوش صورت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات