روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جوشن

محمدبن سیرین گوید: پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن سلاح داشت، دلیل که از مکر منافق و شر عامه ایمن شود، و بعضی از معبران گویند: جوشن درخواب ، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است. اول: بزرگی. دوم: پناه. سوم: قوت. چهارم: ... 
مال. پنجم: زندگانی. ششم: زیادتی در دین، و جوشن در خواب ، مونس مردم است. 

دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن سلاح داشت، دلیل که از مکر منافق و شر عامه ایمن شود، و بعضی از معبران گویند: جوشن درخواب ، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است. اول: بزرگی. دوم: پناه. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانی. ششم: زیادتی در دین، و جوشن در خواب ، مونس مردم است.

تبلیغات