روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جیب بر 
جیب بر

1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند .

 

2ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است که مورد رشک و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانة آن است که با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .
 

تبلیغات