روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جیب بر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جیب بر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جیب بر 
جیب بر

1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند .

 

2ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است که مورد رشک و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانة آن است که با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات