روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب باربر

1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

 

2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

4ـ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

تبلیغات