روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب بارکشیدن   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد.

اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

تبلیغات