روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب بازجویی

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ،

 نشانةآن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

تبلیغات