روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بازار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بازار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بازار   

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

 

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

اخبار اکاایران

تبلیغات