روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بازار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بازار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بازار   

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

 

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بازار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بازار در تعبیر خواب

تعبیر خواب بازار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات