روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بدبختی   

لوک اویتنهاو می گوید :

بدبختی : خوشبختی


1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیر خواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد ،

و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

تبلیغات