روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برادر - داداش - تعبیر خواب

تعبیر خواب برادر - داداش

لوک اویتنهاو می گوید :

برادر : سود و فایده

برادری در حال مرگ

: آینده ای متلاطم

دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن
 
1ـ اگر برادر خود را در حالی که مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانة آن است که موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد .

تعبیر خواب برادر - داداش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات