روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بربط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بربط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ربط  strong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: ربط ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هو اطل ست سخن روغ حال ست.p> <p>گر یند ربط ی زد، لیل ه سخن روغ حال وید سی ا ه روغ دح و ستایش ند. گر یند خصی پیش و ربط ی زد، لیل ه سخن حال اطل نود. گر یند ا ربط نگ غانه ی زد ای ود ین مله، لیل ر غم صیبت ند ه ه هل ن وضع سد. گر یند ربط و شکست ا یفکند، لیل ه ز روغ اطل فتن توبه ند. گر یند یمار ست ربط ی زد، لیل ر رگ و ود.p> <p>براهیم رمانی وید: گر یند ربط و ستادوار ی زد و ربط زدن داند، گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عالم ست، لیل ه ردمان ا علم یان یکو وید اشد ه ین رسه علم ا داند. ول: تفسیر. وم: قه. سوم: صص. گر یننده ن <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اهل ست، اری ند ه ز ن غل و ا ز ردم لامت سد. گر یند واز ربط ی نید، لیل ه بر زنی زرگ نود ا ن زن ی ا وستی فتد.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات