روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بُرد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بُرد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بُرد

محمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است.

 اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید: برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.

اخبار اکاایران

تبلیغات