روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برده - تعبیر خواب

تعبیر خواب برده

لوک اویتنهاو می گوید :

برده : فقر

علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .

تعبیر خواب برده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات