روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برزنت

1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

 

2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .

تبلیغات