روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برس 

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

 

2ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

تبلیغات