روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برگستوان - پوشش اسب   

محمدبن سیرین گوید: درخواب استوار و محکم کاری است.

اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند.

جابرمغربی گوید: اگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید، دلیل که کار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود.

تبلیغات