روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بسته پستی - تعبیر خواب

تعبیر خواب بسته پستی   
1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است .

 و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد

تعبیر خواب بسته پستی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات