روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بسته پستی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بسته پستی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بسته پستی   
1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است .

 و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد

تبلیغات