روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بسته پستی   
1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است .

 و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارسال بسته پستی به استرالیا

تبلیغات