روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بست - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بست  
محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد.

 اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات