روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بغل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بغل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بغل

محمدبن سیرین گوید: بغل در خواب ، دلیل بر ملامت و زشتیاست که بدو رسد و مویبغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

ابراهیم کرمانیگوید:

 اگر بیند که از بغل ویبویناخوش میآید، دلیل کند که مال حرام یابد.

جابرمغربیگوید: اگر بیند که از بغل ویبویناخوش میآمد، مال حرام یابد. اگر کسیبیند که دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضیاز معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانینیست، دلیل که نامردایکشد و دشمن بر ویغالب شود. اگربیند که از بغل ویبویناخوش میآمد، دلیل که مال به ویرسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل ویعرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزینقصان گردد.
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بغل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کولرالکتریکی زیر بغل , نشستن در بغل

تعبیر خواب بغل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات