روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بلور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بلور 
بلور

بدان که بلور در خواب ، زنیبیاصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسیبدو داد، دلیل که زنیبیاصل به زنیبخواهد.

 اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابرمغربیگوید: اگر بیند بلور میفروخت، دلیل که دلالگیزنان بیاصل نماید. اگر بیند بعضیاز بلور که میفروخت سوراخ نداشت و بعضیسوراخ داشت، دلیل ک دلالگیدختران دوشیزه و زان بیوه بیاصل کند.

1ـ دیدن هر چیز بلوریدر خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختیدر کارهایاجتماعی .

2ـ اگر زنیخواب ببیند دیوارهایاتاق پذیراییو صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که میفهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشناییببینید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستیبا او نیستند .
 

تعبیر خواب بلور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات