روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلور 
بلور

بدان که بلور در خواب ، زنیبیاصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسیبدو داد، دلیل که زنیبیاصل به زنیبخواهد.

 اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابرمغربیگوید: اگر بیند بلور میفروخت، دلیل که دلالگیزنان بیاصل نماید. اگر بیند بعضیاز بلور که میفروخت سوراخ نداشت و بعضیسوراخ داشت، دلیل ک دلالگیدختران دوشیزه و زان بیوه بیاصل کند.

1ـ دیدن هر چیز بلوریدر خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختیدر کارهایاجتماعی .

2ـ اگر زنیخواب ببیند دیوارهایاتاق پذیراییو صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که میفهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشناییببینید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستیبا او نیستند .
 

تبلیغات