روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلدرچین - تعبیر خواب

تعبیر خواب بلدرچین   
1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختیاست .

 

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختیبزرگیاست .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار میکنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت میورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجیخواهید کرد

تعبیر خواب بلدرچین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات