روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلدرچین   
1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختیاست .

 

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختیبزرگیاست .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار میکنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت میورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجیخواهید کرد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات