روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بنا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بنا  
منوچهر مطیعیتهرانیگوید:بنا و ساختمان در خواب هایما آرزو و آمال است و کارهاییاست که بر مبنایهواینفس میخواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.

بنا هر حالتیدر خواب داشته باشد گویایبرداشتیاست که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو میگوید :

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن عمارت کردن اندکیغم بود

تعبیر خواب بنا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات