روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب بناگوش  
در خواب دیدن، پسریخوبرویو مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.

 

ابراهیم کرمانیگوید: دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است. اول: پسرینیکو روی. دوم: قدر و جاه، سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

تبلیغات