روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنده  
محمدبن سیرین گوید: هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود.

 اگر کسیبیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.

تبلیغات