روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنزین - تعبیر خواب

تعبیر خواب بنزین
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعیبه شما پولیخواهد رسید و دیگران برایتصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

 اگر کسیبیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.

تعبیر خواب بنزین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات