روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنزین
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعیبه شما پولیخواهد رسید و دیگران برایتصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

 اگر کسیبیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیدن بنزین در خواب

تبلیغات