روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنیاد نهادن 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیندبنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود.

 اگر بیند بنیادیدرجایمجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزیحلال یابد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود. اگر بیند بنائیاز خشت خام برهوا نهاد، دلیل که همت او بلند شود درکار دین. اگر بیند بنایدیوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دلیل که در امل و کارهایدنیا مغرور است. اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند، دلیل که منفعت یابد. اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد، دلیل که منفعت یابد از پادشاه. اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسیبیند که شهریبنا کرد، دلیل که جماعتیاز مردمان را در پناه خد گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکیبنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائیبنا کرد و در ویبنشست. دلیل که نفقه هاو خیرها بیند اگر بیند مسجدیرا بنا کرد، دلیل که جمعیرا به کار صالح جمع آورد و اگر بیند بنایمناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازیبناکرد، دلیل که زنیخواهد. اگر ماده ایبناکرد، دلیل که در غم و رنج افتد. اگر بیند باغیبناکرد، دلیل که زنیپارسا و توانگر بخواهد. اگر بیند گورستانیبنا کرد، دلیل که به کار آخرت مشغول شود. اگر بیند قبه ایبنا کرد، دلیل که قدر و منزلت جوید. بدان که هر بنائیکه بنهد و تمام نماید، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود. اگر بیند این بنا تمام نکرد، کارش ناتمام بماند.

تبلیغات