روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوته 
لوک اویتنهاو میگوید :

بوته : خوشبختیدر عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

 

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

تبلیغات