روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوق  
بول
منوچهر مطیعیتهرانیگوید:دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد.

یا بیننده خواب خودش ادرار میکند یا میبیند که دیگریادرار میکند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار میکنید از غم فارغ میشوید و ناراحتیهاییکه دارید از بین میرود. این با مقدار ادراریکه میکنید بستگیمستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگریادرار میکند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگریبودید خرمیو صفا است هم برایبیننده خواب و هم برایکسیکه در خواب دیده اید ادرار میکند. اگر دیدید دیگریادرار میکند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگیخاطر پیدا میکنید که رفع میشود. چنانچه ببینید که ادرار میکنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان میریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمیو شادیمیرسید و بسیار نیکو است. 
 

تبلیغات