روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوسه دادن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.

اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفیاو را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیندمردیرا به شهوت بوسه میداد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعایخیر یاد آورد. اگر بیند مرده ویرا بوسه میداد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزیبه ویرسد. اگر بیند کسیویرا بوسه میداد، دلیل که طالب و خواستگار ویاست. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: برخیاز معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلیچه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگریما را ببوسد نسبت به ما خیانت میشود. در بیداریو زندگیروزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتیکسیرا میبوسیم میخواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم. چنانچه در خواب ببینیم کسیرا میبوسیم موردیپیش میآید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که میبوسیم نا شناس باشد نفعیاز ما به او میرسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمیاو را میبوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمیاو را میبوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر میکند و چنانچه خودش کسیرا ببوسد نشان آنست که از او به نیکییاد میکنند. اگر ببینیم مرده ایما را میبوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینیداریم چه اخلاقیو چه مالیو مادیو اگر ناشناس باشد سودیبه ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

لوک اویتنهاو میگوید :

بوسه

بوسیده شدن : جدایی

بوسیدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکی: عشق سوزان


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب روبوسی با مرده , تعبیرخواب بوسیده شدن چیست , تعبیر خواب بوسه و بغل , بوسیدن در حضور دیگران , تعبیر خواب بوسه از لب , تعبیر خواب کام گرفتن , تعبیر بوسیدن در خواب , تعبیر خواب بوسیدن لب , تعبیر بوسه در خواب , تعبیر خواب بوسیدن , تعبير خواب بوسيدن , فرق بوسه باامیزش , بوسه لب در خواب , مسی بوسیدن لباس , بوس های یک عاشق , خوابیدن عاشقانه , بوسيدن در خواب , تعبیرخواب بوسه , تعبیر روبوسی , خواب عاشقانه , بوسه در خواب , بوسه ایرانی , ارائه دادان , بوس عاشقانه , بوسیدن لپ , بوسیدن آب , بوس دو زن , بوس دادن

تبلیغات