روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوقلمون - تعبیر خواب

تعبیر خواب بوقلمون
1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتیبسیار به دست خواهید آورد .

 

 اگر خواب ببینید تعدادیبوقلمون برایفروختن به بازار میبرید ، علامت آن است که زندگیشما به سمت آسودگیو آرامش پیش خواهد رفت .

3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستیدچار خواهید شد ، و با شرایطینامساعد و دشوار زندگیخواهید کرد .

4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمیو تفننیشادیآفرین به انتظار شماست .

5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامیناگاه به شهرت خواهید رسید .

6ـ اگر خواب ببینید برایشکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازیمیکنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقیثروتیبه چنگ میآورید .

تعبیر خواب بوقلمون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات