روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بو های خوش - تعبیر خواب

تعبیر خواب بو های خوش
محمدبن سیرین گوید: بویهایخوش و ناخوش ثناینیک مدح و ذم و سخن ناصواب است.

اگر بیند بویخوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بویخوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بویخوش حنوط ناگزیر است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند او را خوشبویکردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتیمنتشر شود

تعبیر خواب بو های خوش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات