روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب بهمن
لوک اویتنهاو میگوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

اگر بیند بویخوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بویخوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بویخوش حنوط ناگزیر است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند او را خوشبویکردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتیمنتشر شود

تبلیغات