روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن 
به فرزندیگرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

به فرزندیگرفتن

شمارا به فرزندیبگیرند :

سرشکسته خواهید شد

کسیرابه فرزندیبگیرید : مسولیتهایتازه خواهید داشت
 


 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات