روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن 
به فرزندیگرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

به فرزندیگرفتن

شمارا به فرزندیبگیرند :

سرشکسته خواهید شد

کسیرابه فرزندیبگیرید : مسولیتهایتازه خواهید داشت
 


 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

به فرزندی قبول کردن , به فرزندی پذیرفتن

تبلیغات