روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بی ادب بودن
بیادب بودن

لوک اویتنهاو میگوید :

بیادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
 

 

سرشکسته خواهید شد

کسیرابه فرزندیبگیرید : مسولیتهایتازه خواهید داشت
 


 

تبلیغات