روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیت المعمور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیت المعمور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیت المعمور
بیت المعمور

خانه ایاست در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند در بیت المعمور شد، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت، دلیل که اجل وینزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف میکرد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدیدید و در وینماز کرد، دلیل که همه حاجات او روا شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند. اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر ویطواف میکردند، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند.
 

تعبیر خواب بیت المعمور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات