روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیت المعمور
بیت المعمور

خانه ایاست در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند در بیت المعمور شد، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت، دلیل که اجل وینزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف میکرد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدیدید و در وینماز کرد، دلیل که همه حاجات او روا شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند. اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر ویطواف میکردند، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند.
 

تبلیغات