روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بی دندان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بی دندان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بی دندان
1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانیدر دهانتان نیست ، نشانة آن است که برایپیش بردن اهدافتان تواناییکافینخواهید داشت .

 

 دیدن افراد بیدندان در خواب ، نشانة آن است که دشمنان برایبدنام کردن شما کوشش خواهند کرد

اخبار اکاایران

تبلیغات