روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بی دندان - تعبیر خواب

تعبیر خواب بی دندان
1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانیدر دهانتان نیست ، نشانة آن است که برایپیش بردن اهدافتان تواناییکافینخواهید داشت .

 

 دیدن افراد بیدندان در خواب ، نشانة آن است که دشمنان برایبدنام کردن شما کوشش خواهند کرد

تعبیر خواب بی دندان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات