روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیشه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیشه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیشه 
محمدبن سیرین گوید: بیشه درختان درخواب ، زنیبود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است

 و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همیخورد، دلیل که زنیخواهد که اصل او بیابانیاست، یا کنیزکیخَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالیاز آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جایدرختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانی، دوم: کنیزک، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه.

تعبیر خواب بیشه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات