روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیگانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیگانه
لوک اویتنهاو میگوید :

بیگانه –خارجی- : آشناییبا ا فراد جدید

 و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همیخورد، دلیل که زنیخواهد که اصل او بیابانیاست، یا کنیزکیخَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالیاز آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جایدرختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانی، دوم: کنیزک، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بیگانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

غذای بیگا

تعبیر خواب بیگانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات