روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیمارستان  
بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید :

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت

 

دردرون بیمارستان بودن : خبرهایغمگین

مریضخانه : غصه

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستریهستید ، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاریاز بیماریمسریفرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات مریضیبستری، نشانة آن است که از حال یکیاز نزدیکان خبرهایبدیخواهید شنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب تیمارستان , همراه خواب بیمارستان

تبلیغات