روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیمارستان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیمارستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیمارستان  
بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید :

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت

 

دردرون بیمارستان بودن : خبرهایغمگین

مریضخانه : غصه

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستریهستید ، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاریاز بیماریمسریفرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات مریضیبستری، نشانة آن است که از حال یکیاز نزدیکان خبرهایبدیخواهید شنید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات