روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیلیارد - تعبیر خواب

تعبیر خواب بیلیارد 
بیلیارد

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .

 تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب میزند .

2ـ اگر میز و توپهایبیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستیهایبیبها و ریا کارانه شما را از پا  در میآورد .
 

تعبیر خواب بیلیارد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات