روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب ابراهیم   
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم میخواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد خدایتعالیعزیز و گرامیبود. ابراهیم کرمانیگوید: دنیایاو نیکو باشد.

تبلیغات