روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابراهیم - تعبیر خواب

تعبیر خواب ابراهیم   
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم میخواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد خدایتعالیعزیز و گرامیبود. ابراهیم کرمانیگوید: دنیایاو نیکو باشد.

اخبار اکاایران

تبلیغات