روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابراهیم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ابراهیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ابراهیم   
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم میخواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد خدایتعالیعزیز و گرامیبود. ابراهیم کرمانیگوید: دنیایاو نیکو باشد.

تبلیغات