روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابزار 
1ـ دیدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختیبرایانجام کاریاست.

 

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماریسخت یکیاز دوستان یا نزدیکان شما را تهدید میکند.

تبلیغات