روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابروها - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ابروها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ابروها  
محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است

که زینت ویتمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا مویابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزیمیکند که از آن چیز ویبدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل میکند که از آن چیز ویرا بدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزیکند، که ویرا نیک نامیو صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگیویزیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربیگوید: اگر یک ابرویخویش را ریخته دید دیگریراکنده دید، دلیل که در مال و جاه وینقصان افتد و بعضیگفته اند که دلیل نقصان زینت دین ویکند.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعیزینت و وسیله ایبرایافزودن زیبایی. چنان چه کسیدر خواب ببیند که ابروهایسالم و طبیعیو خوبیدارد که هیچ نقصیدر آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا میشود و اطرافیان عیب او را نمیگویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالایچشمان خویش ابرو ندارد میگوید که بیننده خواب بیحرمت و کم آبرو میشود و دیگران درباره اش بد میگویند و به بدیعمل میکنند. ابروهایسفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعیاست. داشتن یک ابرو زیان مالیاست. تراشیدن ابرو نشانه کاریاست که رویجهالت و نادانیانجام میدهد که با اعمال و دخالت عقل میتواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهایپر پشت و سیاه احترامیاست که مردم به خاطر پولیکه دارید یا تحصیل میکنید برایشما قائلند. ابروهایسفید و پر پشت ، شان و شخصیتیاست که بر مبنایعلم و دانش تحصیل مینمائید.

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده اینزدیک با مسایل گمراه کننده ایروبرو خواهید شد.

تعبیر خواب ابروها گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات