روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابروها  
محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است

که زینت ویتمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا مویابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزیمیکند که از آن چیز ویبدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل میکند که از آن چیز ویرا بدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزیکند، که ویرا نیک نامیو صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگیویزیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربیگوید: اگر یک ابرویخویش را ریخته دید دیگریراکنده دید، دلیل که در مال و جاه وینقصان افتد و بعضیگفته اند که دلیل نقصان زینت دین ویکند.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعیزینت و وسیله ایبرایافزودن زیبایی. چنان چه کسیدر خواب ببیند که ابروهایسالم و طبیعیو خوبیدارد که هیچ نقصیدر آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا میشود و اطرافیان عیب او را نمیگویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالایچشمان خویش ابرو ندارد میگوید که بیننده خواب بیحرمت و کم آبرو میشود و دیگران درباره اش بد میگویند و به بدیعمل میکنند. ابروهایسفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعیاست. داشتن یک ابرو زیان مالیاست. تراشیدن ابرو نشانه کاریاست که رویجهالت و نادانیانجام میدهد که با اعمال و دخالت عقل میتواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهایپر پشت و سیاه احترامیاست که مردم به خاطر پولیکه دارید یا تحصیل میکنید برایشما قائلند. ابروهایسفید و پر پشت ، شان و شخصیتیاست که بر مبنایعلم و دانش تحصیل مینمائید.

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده اینزدیک با مسایل گمراه کننده ایروبرو خواهید شد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قرمز شدن وسط دو ابرو از چیست؟ , تعبیر خواب ریختن موی سر زن , مفهوم ابرو داری چیست , نداشتن ابرو درخواب , خواب ریزش ابرو

تبلیغات