روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اتوبوس
گر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها میگذرید ،

 علامت آن است که وعده هاییاحمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا میکنید

تبلیغات