روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابزار جراحی - تعبیر خواب

تعبیر خواب ابزار جراحی
دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است

که از مسئولیتیو بیاعتناییدوستینسبت به خود رنج خواهید برد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران