روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابزار جراحی
دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است

که از مسئولیتیو بیاعتناییدوستینسبت به خود رنج خواهید برد.

تبلیغات