روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابزار جراحی - تعبیر خواب

تعبیر خواب ابزار جراحی
دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است

که از مسئولیتیو بیاعتناییدوستینسبت به خود رنج خواهید برد.

تعبیر خواب ابزار جراحی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات